خدمات قابل ارائه

 • حوزه منابع انسانی:
  • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های :
   • تدوین استراتژی های منابع انسانی
   • سازماندهی مشاغل
   • طراحی و تدوین ساختارهای سازمانی
   • طراحی و شبکه سازی مدیریت فرایندهای سازمان
   • تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین مشخصات شغل (شرایط احراز، شرح وظایف، طبقه بندی مشاغل و … )
   • تدوین کارراهه های شغلی و دستورالعمل های ارتقا و انتصاب و …
   • آسیب شناسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی
   • طراحی و اجرای فرایندهای استخدام و تامین منابع انسانی
   • طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی ، نظام جانشین پروری و استعدادیابی
   • طراحی و استقرار فرایند آموزش و توانمندسازی
   • تدوین اطلس های کاربردی آموزشی
   • تدوین کلیه روش ها و دستورالعمل های مرتبط با فرایندهای منابع انسانی
  • حوزه بازرگانی:
   • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های :
    • بازاریابی
    • صادرات
    • واردات
    • امور گمرکی
    • حمل و نقل و لجستیک
    • حمل و نقل دریایی
    • تشکیل کانونهای تحصصی آینده پژوهی و پیش بینی تغییرات بازار
   • حوزه فنی مهندسی:
    • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های:
     • آسیب شناسی، تحلیل و ارائه راهکار متناسب و اقتصادی
     • پروژه های اصلاح و بهبود
     • خرید تجهیزات و انتقال تکنولوژی
     • استقرار سیستم های استانداردهای مدیریتی ( ازجمله ISO 901 ، ISO18001 ، ISO14001 ، ISO29990، ISO 10002 ، ISO10004 ، ISO 17025 ،ISO27001 و راهنمای 10015و …. )
فهرست