چرا صلاحیت حرفه ای ؟

             صدورگواهی صلاحیت حرفه ای معتبر و بین الملی:

بر اساس اجرای یک مجموعه آموزش عملی و علمی بصورت منسجم و یکپارچه که منتهی به صلاحیت حرفه ای در  فرد می شود

تمرکز بر ایجاد مهارت وتوانایی و پرهیز  از آموزشهای تئوری صرف و بدون بازده

امکان آموزش در محل کار و عدم نیاز به ترک محل کار درصورت وجود  شرایط و تجهیزات لازم

اقتصادی بودن آموزشهای صلاحیت حرفه ای:

امکان ایجاد سیستم OJC (On The Job Coaching) در محل کار

امکان شناسایی مربیان مجرب و تشکیل بانک مربوطه

امکان گزینش افراد متقاضی استخدام از طریق اجرای آزمون تخصصی حرفه ای برای انتخاب افراد دارای شرایط بهتر

امکان معرفی افراد متقاضی استخدام به سیستم صلاحیت حرفه ای به منظور کاهش هزینه های آموزشی سازمان و حذف مان آموزش تخصصی پس از استخدام افراد

             ایجاد یادگیری در سازمان:

سیستم صلاحیت حرفه ای سازمان را به سمت سازمان یادگیرنده سوق میدهد زیرا افراد را مکلف به بروزرسانی خود به منظورامکان تمدید گواهینامه خواهد نمود

افراد را همواره در شرایط یادگیری و بازآموزی قرارداده ومانع رسوب اندوخته های علمی زمان فراغت از تحصیل در  افراد خواهد شد.

            سازماندهی صلاحیت حرفه ای افراد:

امکان سنجش عملکرد افراد به منظور اجرای سیستم جانشین پروری و ارتقاء سازمانی

امکان رشد افراد بر اساس نتایج عملکردی

فهرست